hợp đồng mua bán CFD trên cổ phiếu, đánh giá của các nhà môi giới CFD phổ biến

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu theo pháp luật hiện hành

Khách hàng tham khảo: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu theo pháp luật hiện hành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2020 do nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ vào nhu cầu thực tế và sự thoả thuận của ông Chu Thiên H và ông Vũ Văn N;

Hôm nay, ngày . tháng . năm 20. , tại số nhà . Hà Nội, chúng tôi gồm có:

BÊN A:

(Bên bán)

Số chứng minh nhân dân: . do Công an. cấp ngày.

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Địa chỉ thường trú.

BÊN B:

Số chứng minh nhân dân: . do Công an . cấp ngày.

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng.

Bên A đồng ý bán cho bên B. mệnh giá. /cổ phần, là loại cổ phần được phát hành . và được hưởng đầy đủ các quyền lợi của một cổ đông trên số. cổ phần nêu trên.

Điều 2: Giá trị hợp đồng

Giá thực hiện giao dịch: . /cổ phần

Tổng giá trị hợp đồng: 270.000 VNĐ x 500 = 135.000.000 VND (Một trăm ba mươi lăm triệu đồng)

Điều 3: Thanh toán

Bên B sẽ thanh toán cho số tiền tương đương 10% giá trị hợp đồng để đặt cọc ngay sau khi ký hợp đồng này.

Bên B sẽ thanh toán cho Bên A số tiền còn lại tương đương với 90% giá trị hợp đồng ngay sau khi Bên A thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng cho Bên B.

Bên B sẽ thanh toán 25.000.000 VNĐ (Hai mươi lăm triệu đồng) cho Bên A sau khi Bên A hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Bên B.

Điều 4. Phí Chuyển nhượng

Trong trường hợp phát sinh phí chuyển nhượng thì Bên A sẽ là người chi trả các khoản phí chuyển nhượng.

Điều 5: Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng:

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thoả thuận trong hợp đồng này. Không bên nào được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng này.

2. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày ký hợp đồng này, nếu Bên nào tự ý hủy bỏ hợp đồng đã ký sẽ bị phạt với số tiền tương đương 10%. (Trong trường hợp Bên A vi phạm sẽ phải chịu khoản phạt nêu trên cộng (+) thêm số tiền tại Điều 2 đã nhận từ Bên B theo Hợp đồng này).

3. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng này, nếu Bên nào tự ý hủy hợp đồng đã ký sẽ phải chịu 1 khoản phạt là chênh lệch giữa giá trị của cổ phần trên thị trường (Quy định tại giá rao bán cao nhất theo kể từ ngày thứ 16 tính từ ngày ký hợp đồng này trên trang web sanotc.com) trừ (-) giá thực hiện giao dịch của Hợp đồng này nhưng khoản tiền chênh lệch không ít hơn 10.000.000 VND (Mười triệu đồng). (Trong trường hợp Bên A vi phạm sẽ phải chịu khoản phạt nêu trên cộng (+) thêm số tiền tại Điều 2 đã nhận từ Bên B theo Hợp đồng này).

Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hai bên hoàn thành các nghĩa vụ được quy định theo hợp đồng này.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp đối với số cổ phần chào bán

2. Cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Bên B

3. Có quyền yêu cầu Bên B bồi thường mọi thiệt hại phát sinh theo Điều 6 hợp đồng này do Bên B vi phạm Hợp đồng chuyển nhượng này.

4. Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng ngay khi Công ty cổ phần thủy hải sản Minh Phú cho phép được chuyển nhượng.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Thanh toán theo Điều 2 của Hợp đồng này cho Bên A

2. Được sở hữu số cổ phần nêu trên sau khi thanh toán khoản tiền nêu tại Điều 2 cho Bên A.

3. Yêu cầu Bên A giao các giấy tờ cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của Bên A đối với toàn bộ số cổ phần chào bán

4. Có quyền yêu cầu Bên A bồi thường mọi thiệt hại phát sinh theo Điều 6 hợp đồng này do Bên A vi phạm Hợp đồng chuyển nhượng này.

Điều 9: Các điều khoản chung

1. Xử lý vi phạm hợp đồng: Trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng này, nếu một phát hiện bên kia vi phạm hợp đồng, thì thông báo cho bên kia và yêu cầu khắc phục vi phạm đó.

2. Giải quyết tranh chấp: Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trên cơ sở thương lượng bình đẳng giữa hai bên. Trường hợp không tự thương lượng được thì sẽ đưa ra toà án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của toà án có hiệu lực bắt buộc đối với các bên theo quy định của pháp luật.

3. Hợp đồng này được lập thành 02 bản chính, có giá trị pháp lý như nhau: Bên bán giữ 01, Bên mua giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

(ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN MUA

( ký và ghi rõ họ tên )

THAM KHẢO VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

Торговля CFD контрактами и на акции. Обзор брокеров CFD

Торговля на фондовом рынке ранее требовала наличия больших капиталов, поэтому ею занималось ограниченное количество людей: лишь те, кто мог позволить себе тратить серьезные суммы. В XXI веке трейдинг стал гораздо более доступным занятием, а некоторые финансовые операции — и вовсе общедоступным. В продолжение прошлой статьи о торговле CFD, я хочу рассказать о CFD-контрактах подробнее.

CFD контракты: что это?

Прежде всего, конечно, нужно расшифровать аббревиатуру. Расшифровка выглядит так: Contract for difference. Буквально это переводится «контракт на разницу цен». Такая довольно скромная и обтекаемая формулировка скрывает за собой один из самых выгодных инструментов биржевой торговли. Схема CFD не обязывает участников сделки иметь много свободных сделок — и при этом даёт возможность быстрого заработка.

Благодаря CFD-контрактам осуществляются сделки в торговле акциями, причём их может совершать каждый трейдер, даже тот, у кого нет большого торгового капитала. Благодаря этим особенностям рынок CFD развивается просто сказочными темпами, буквально ежедневно прирастая новыми игроками.

При каких условиях могут существовать CFD-контракты? Суть этой системы: продавец и покупатель заключают договор, который определяет, что при отношениях купли-продажи права на товар (или сам товар) переходят второй стороне. Таким образом происходит торговля прямыми финансовыми инструментами, в том числе акциями и облигациями. Если же имеются в виду производные финансовые инструменты (например, деривативы), то предмет торга — это определенные условия.

Преимущества торговли CFD на акции

К основным плюсам этой системы относятся:

 1. Кредитное плечо. Трейдер может совершать сделки, оперируя суммами, которые в несколько раз больше реальной суммы у него на счету. Достаточно пополнить счет на минимальную сумму, которую допускают брокеры, чтобы стать полноправным участником торгов.
 2. Универсальность. Торговлю CFD контрактами можно использовать при работе с самыми различными финансовыми инструментами: и с валютными парами, и с акциями, и с сырьем. Работать по разным профилям достаточно выгодно: в таком случае трейдер становится менее зависим от состояния конкретных активов.
 3. Хеджирование (страхование) рисков. Этой цели могут служить и CFD, и фьючерсы, и бинарные опционы. В таком случае стороны заключают договор, согласно которому рост или падение стоимости актива должен привести к передаче разницы между первоначальной и планируемой ценой в собственность продавца или покупателя (в зависимости от того как будет составлен договор). Сами активы при этом остаются во владении того, кто располагал ими первоначально.

CFD на акции

Чтобы совершить сделку, трейдеру нужно определить разницу между текущей и будущей стоимостью активов: будет она положительной или отрицательной? То же и с биржевыми индексами. Такие активы наиболее популярны у инвесторов. Начальные валютные депозиты редко превышают 100 у.е, а стоимость одной акции начинается с 50 и может достигать 2000 долларов (при этом в пакет входит 10-100 штук). Минимальные депозиты, которые выставляют брокеры (при работе с акциями), стоят от 5000 долларов.

В чем специфика торговли CFD?

Главная отличительная особенность: работая с акциями, вы их не покупаете! Не становитесь собственником части компании — и, соответственно, не несёте никаких обязательств. Можно даже зарабатывать на падении курса акций: для этого достаточно приобрести CFD-контракты «sell».

Напомним о кредитном плече: потенциал трейдера может быть существенно увеличен, ведь он получает возможность совершать сделки на большие суммы. При этом с участников подобных сделок взимаются очень низкие комиссионные выплаты.

Чтобы начать торговлю контрактами, нужно зарегистрироваться у одного из авторитетных брокеров. Процесс несложен: регистрируемся, вносим средства на депозит, заходим на торговую платформу, осваиваемся там и начинаем торговать. Хотела бы предложить на мой взгляд лучшую программу: 24option.

Расскажу о том, что требуется от трейдера при таких сделках, на примере платформы 24option. Она привлекает меня в первую очередь простотой и удобством: эти преимущества по достоинству оценивают и новички, и опытные профессионалы.

CFD брокер: как работать

Алгоритм тут совсем не сложен.

 • Заходим на торговую платформу, выбираем CFD.
 • Обращаем внимание на левую колонку, где настраиваются фильтры: Индексы, Акции, Сырьевые товары, Форекс или же Все.
 • Выбираем направление. Что значат цифры в колонке «Купить/продать»? Пункты, которые необходимо набрать для успешной сделки. Например, 1.1170 – это сделка, которая окажется успешно, если уровень закрытия будет выше 1.1170.
 • Выбираем временные рамки. Для этого обращаем внимание на окошко «Сделка/заявка». «Сделка» — это немедленная покупка актива. «Заявка» – отложенная сделка (которую можно совершить при определенных изменениях на рынке). Выбирая «Заявку», вы не обязаны лично отслеживать нужные изменения: можно настроить автоматическое совершение сделки при наступлении определенных условий. Таким образом, программа совершит сделку за вас, однако не без вашего ведома.
 • Наконец, посмотрите на график справа. Зеленый индикатор — знак того, что CFD — «в деньгах». Красный — «вне денег».

Торговля CFD может принести не меньшую прибыль, чем опционы: если понять механизмы и накапливать знания, необходимые для совершения сделок. Изучайте соответствующие материалы, самосовершенствуйтесь, пробуйте, ошибайтесь, выигрывайте — и увеличивайте капитал! А помогут вам в этом отличные стратегии:

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Làm thế nào để kiếm tiền trực tuyến
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: