John Hull – Options, tương lai và các công cụ tài chính phái sinh khác

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

KHOA NGÂN HÀNG – BANKING FACULTY!

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – BANKING ACADEMY!

Đề cương học phần Công cụ phái sinh (năm học 2020)

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

KHOA/ BỘ MÔN: NGÂN HÀNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(Năm ban hành:2020 Năm áp dụng:2020)

 1. Tên học phần:Công cụ phái sinh
 2. Mã học phần:FIN21A
 3. Trình độ/ hình thức đào tạo (hệ đào tạo): Đại học chính quy, liên thông đại học tại học viện và các phân viện
 4. Điều kiện tiên quyết của học phần:
  • Các học phần đã học: Lý thuyết xác suất và thống kê, Tiền tệ ngân hàng
 5. Số tín chỉ của học phần: 03
 6. Mô tả ngắn về học phần:

Mục tiêu của học phần này nhằm phát triển khả năng của người học trong việc phân tích, lựa chọn và sử dụng các công cụ phái sinh trong quản trị rủi ro cũng như kinh doanh, đầu cơ của các tổ chức tài chính và phi tài chính trên thị trường. Học phần đề cập đến các kiến thức cơ bản về các công cụ phái sinh cũng như các kỹ năng thực hành giao dịch phái sinh trong kinh doanh và quản trị rủi ro của các định chế tài chính và phi tài chính tham gia vào thị trường.

 1. Mục tiêu/ chuẩn đầu ra của học phần: …………………….

Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được:

– Hiểu về thị trường giao dịch các công cụ phái sinh;

– Hiểu được bản chất của các công cụ phái sinh cơ bản (kỳ hạn, tương lai, hoán đổi và quyền chọn)

– Nhận biết và phân tích được các rủi ro cũng như cơ hội kinh doanh của các định chế tài chính;

– Đề xuất việc sử dụng các công cụ phái sinh để kinh doanh và phòng ngừa rủi ro.

 1. Các yêu cầu đánh giá người học:

Chuẩn đầu ra học phần

Yêu cầu đánh giá

Chương tham khảo của giáo trình/ tài liệu chính

Hiểu về thị trường giao dịch các công cụ phái sinh

– Nhận biết các thị trường giao dịch các công cụ phái sinh và các chủ thể giao dịch trên thị trường;

– Phân biệt thị trường giao dịch chính thức và phi chính thức;

– Phân tích vai trò và mục tiêu các chủ thể tham gia trên thị trường

Chương 1: Tổng quan về giao dịch phái sinh – Options, Futures and Other Derivatives. John. Hull

Hiểu được bản chất của các công cụ phái sinh cơ bản (kỳ hạn, tương lai, hoán đổi và quyền chọn)

– Nắm được khái niệm các công cụ phái sinh

– Phân tích đặc điểm giao dịch các công cụ phái sinh

– Định giá được các công cụ phái sinh trên thị trường

– So sánh sự giống và khác nhau giữa các công cụ để lựa chọn công cụ phù hợp.

Chương 2, chương 4, chương 5, chương 7, chương 8, chương 11, chương 14: Tổng quan về giao dịch phái sinh – Options, Futures and Other Derivatives. John. Hull

Nhận biết và phân tích được các rủi ro cũng như cơ hội kinh doanh của các định chế tài chính

– Đánh giá và phân tích vai trò và vị thế của các định chế tài chính;

– Phân tích sự biến động thị trường và chỉ ra các cơ hội kinh doanh và rủi ro tác động vào các định chế;

– Lượng hóa sự tác động của các yếu tố trên thị trường tác động vào từng định chế.

Đề xuất việc sử dụng các công cụ phái sinh để kinh doanh và phòng ngừa rủi ro

– Đánh giá các chiến lược kinh doanh và phòng ngừa rủi ro có thể;

– Chỉ ra và đánh giá các yêu cầu về nguồn lực để thực hiện chiến lược;

– Lựa chọn các chiến lược phù hợp với định chế.

Chương 3, chương 10:Tổng quan về giao dịch phái sinh – Options, Futures and Other Derivatives. John. Hull

 1. Đánh giá học phần:

Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được các chuẩn đầu ra của học phần thông qua hoạt động đánh giá của giảng viên. Theo quy định hiện hành của HVNH, sinh viên sẽ tham gia 2 lần kiểm tra tích luỹ giữa kỳ và phải tham gia thi kết thúc học phần.

Tỷ trọng các lần đánh giá cần được quy định và công bố rõ, cụ thể như sau:

  • Kiểm tra/ thi giữa kỳ: tỷ trọng điểm là 30% trong tổng điểm học phần
  • Điểm chuyên cần: tỷ trọng điểm là 10% trong tổng điểm học phần
  • Thi cuối kỳ: tỷ trọng điểm là 60% trong tổng điểm học phần

– Kế hoạch đánh giá học phần có thể được thể hiện qua bảng như sau:

Chuẩn đầu ra

Hình thức kiểm tra, thi

Thời điểm

Hiểu về thị trường giao dịch các công cụ phái sinh

Bài tập lớn (theo nhóm)

Sau 39 tiết giảng

Hiểu được bản chất của các công cụ phái sinh cơ bản (kỳ hạn, tương lai, hoán đổi và quyền chọn)

Nhận biết và phân tích được các rủi ro cũng như cơ hội kinh doanh của các định chế tài chính

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Đề xuất việc sử dụng các công cụ phái sinh để kinh doanh và phòng ngừa rủi ro

Tổng hợp 4 chuẩn đầu ra học phần

Kết thúc học kỳ

– Ngưỡng đánh giá học phần (áp dụng cho mỗi lần thi và kiểm tra):

+ Điểm D (điểm số 4,0-5,4): Người học đáp ứng các yêu cầu đánh giá của học phần ở mức độ nhớ được các nội dung lý thuyết về thị trường giao dịch các CCPS và bản chất các CCPS cơ bản

+ Điểm C (điểm số 5,5-6,9): Người học đạt mức điểm D và phải thể hiện khả năng sử dụng các nội dung lý thuyết khi đưa ra các kết luận đề xuất việc sử dụng các CCPS trong kinh doanh và phòng ngừa rủi ro tại các định chế tài chính

+ Điểm B (điểm số 7,0-8,4): Người học đạt mức điểm C và phải thể hiện khả năng lập luận logic, mạch lạc, kết cấu hợp lý khi đưa ra đề xuất sử dụng CCPS nhằm mục đích kinh doanh hoặc phòng ngừa rủi ro tại các định chế tài chính

+ Điểm A (điểm số 8,5-10): Người học thể hiện được tuy duy sáng tạo, tư duy tổng hợp cao trong bài thi, kiểm tra; vận dụng các thông tin, minh chứng và lập luận xác đáng/ thuyết phục cao khi đưa ra các kết luận (giải pháp, đề xuất…).

 1. Phân bổ thời gian các hoạt động dạy và học:
 • Giảng lý thuyết trên lớp: 48 tiết
 • Tự học/ nghiên cứu: 90 giờ
 1. Phương pháp dạy và học
 • Giảng viên sẽ tập trung hướng dẫn học, tư vấn học, phản hồi kết quả thảo luận, bài tập lớp, kết quả kiểm tra và các nội dung lý thuyết chính mỗi chương phù hợp với yêu cầu về khả năng ứng dụng cao của học phần. Giảng viên sẽ giới thiệu các cách thức ứng dụng lý thuyết vào thực tế một doanh nghiệp trong các công việc liên quan đến việc sử dụng các công cụ phái sinh.
 • Sinh viên tập trung nghiên cứu lý thuyết, thực hiện áp dụng các mô hình lý thuyết vào doanh nghiệp thực tế (do sinh viên hoặc nhóm chủ động lựa chọn). Sinh viên cần hoàn thành (có sáng tạo) các yêu cầu/ nhiệm vụ của giảng viên giao.
 • Trong quá trình học tập, sinh viên được khuyến khích trình bày quan điểm, các ý tưởng, mô hình- công cụ một cách đa dạng.
 1. Giáo trình và tài liệu tham khảo (trong và ngoài nước):
 • Giáo trình
 • Options, Futures, and Other Derivatives (Sixth Edition – John C.Hull)
 • Các công cụ phái sinh (Học viện Ngân hàng)
 • Tài liệu tham khảo:
 • Financial Engineering
 • Investment (Sixth Edition-Bodie/Kane/Marcus)
 • Management of Financial Institutions (Warren HOGAN)
 • Quản trị ngân hàng thương mại (Peter Rose)
 • Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng.PGS.TS Nguyễn Văn Tiến.NXB Thống Kê
  • Tài liệu tham khảo/ bài đọc: Bắt buộc, nghiên cứu tình huống, thảo luận..
  • Tài liệu chuyên sâu và quy định pháp lý

Luật và các văn bản chế độ của ngân hàng nhà nước về các công cụ phái sinh

 • Các tài liệu điện tử/ website: derivatives.com
 1. Nội dung học phần:

TT

Tên chương/ phần

Nội dung chính

Thời lượng

Chương 1: Tổng quan về thị trường giao dịch các công cụ phái sinh

I. Thị trường giao dịch các công cụ phái sinh

II. Giới thiệu các công cụ phái sinh

III. Các chủ thể tham gia vào giao dịch phái sinh

IV. Mục đích của công cụ phái sinh

Chương 2: Hợp đồng kỳ hạn

I. Khái niệm và đặc điểm giao dịch kỳ hạn

II. Định giá kỳ hạn cho các tài sản và xác định giá trị của hợp đồng kỳ hạn

III. Hợp đồng kỳ hạn ngoại hối

IV. Hợp đồng kỳ hạn lãi suất

Chương 3: Hợp đồng tương lai

I. Khái niệm giao dịch tương lai và cơ chế giao dịch trên thị trường tương lai

II. Định giá hợp đồng tương lai.

III. Chiến lược sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro

Chương 4: Hợp đồng hoán đổi

I. Khái niệm và bản chất hợp đồng hoán đổi

II. Hợp đồng hoán đổi lãi suất –Interest Rate Swaps

III. Hợp đồng hoán đổi tiền tệ – Currency Swaps

Chương 5: Hợp đồng quyền chọn

I. Khái niệm và các yếu tố cơ bản của hợp đồng quyền chọn

II. Các chiến lược kinh doanh cơ bản về Quyền chọn

Джон Халл – Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты

Джон Халл является профессором в области производных инструментов и рынков, а также риск менеджмента. В своей книги он знакомит читателей с опционными рынками, фьючерсами и другими инструментами. Книга в своём первом издании содержала только 13 глав в 300 страниц. Сейчас же мы располагаем шестым изданием с 32 главами на 1000 страницах. Книгу можно смело назвать энциклопедией деривативов. Здесь можно найти и теорию, и практические знания по таким понятиям как Опционы, Фьючерсы, Рынки, Трейдеры. Рассматриваются различные торговые стратегии, основываясь на форвардные контракты, свопы и другие инструменты срочных рынков. Полезной будет информация и о ценообразовании опционов, греках, улыбке волатильности и многом другом.

Содержание книги

 • Введение
 • Механизмы функционирования фьючерских рынков
 • Стратегии хеджирования
 • Процентные ставки
 • Свопы
 • Механизм функционирования опционных рынков
 • Свойства фондовых опционов
 • Стратегии торговли акциями с использованием опционов
 • Опционы на фондовые индексы, валюту и фьючерсы
 • Стоимость под риском
 • Оценка волатильности и корреляции
 • Кредитный риск
 • Экзотические опционы
 • Ещё раз о свопах
 • Реальные опционы
 • Провалы и уроки

Скачать [16 Mb] (на русском языке)

Đánh giá của các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất:
 • Binarium
  Binarium

  Các nhà môi giới tùy chọn nhị phân tốt nhất! Đào tạo miễn phí và tài khoản demo!
  Đăng ký tiền thưởng!

 • Binomo
  Binomo

  Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng!

Làm thế nào để kiếm tiền trực tuyến
Trả lời

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: